Arxiu Històric Municipal de València
/Plaça Tetuan 3 (Palau de Cervelló) 46003 València

Arxiu Històric Municipal de València

Desplaçament

L'Arxiu Municipal de València remunta la seua antiguitat al segle XIII, amb la conquesta de València pel rei Sr. Jaume I l'any 1238, i a la creació de les primeres institucions locals. Els dos càrrecs essencials d'aquesta primera organització van ser el CÚRIA, més tard dit JUSTÍCIA, oficial encarregat d'administrar la justícia ordinària local a la ciutat i el BALL, el qual administrava i gestionava el patrimoni del rei. 

L'Arxiu Municipal ha sigut el depositari del testimoniatge històric de les més diverses manifestacions històriques, socials, religioses, econòmiques, literàries i culturals valencianes.

Posteriorment, en 1245 es va crear la institució dels JURATS la missió dels quals era governar, administrar i regir la ciutat, establint així les bases del futur poder executiu municipal.

Un llegat que ha anat incrementant-se amb el pas del temps i que ha exigit un canvi d'emplaçament en més d'una ocasió, per a adaptar l'arxiu a les condicions socials, polítiques i, sobretot, a les necessitats d'espai.

El primer emplaçament de l'Arxiu va ser unes cases habilitades per a l'establiment de la Cúria i la seua cort en la plaça de l’Almoina, enfront de la Catedral, concedides per privilegi de Jaume I a la Ciutat de València el 21 de maig de 1239, lloc on van començar a guardar-se els primers documents.

En 1306, un incendi juntament amb la falta d'espai, va determinar un nou canvi d'ubicació. Així, Jaume II va autoritzar la Ciutat, mitjançant un privilegi de data 22 d'abril de 1311, la compra d'unes cases al principi de l'actual carrer de Cavallers, en el solar en el qual actualment estan els jardins de la Generalitat.

A principis del segle XV, concretament en 1412, el “Consell” va decidir que s'habilitara dins de l'edifici un espai concret per a guardar tots els manuscrits històricament més importants de la Ciutat com “El Llibre dels Furs” o el “Llibre del Consolat de Mar”, amb la finalitat d'una millor conservació.

Conforme va anar augmentant l'activitat del municipi i, per consegüent, els fons de l'Arxiu, es va plantejar la necessitat de formar inventaris i donar una classificació racional a tots els documents, davant la dificultat que moltes vegades presentava per a l'escrivà buscar qualsevol tipus d'informació sol·licitada. Exemple d'això, és un llibre de Protocols Notarials de l'any 1484, conservat en l'Arxiu, en el qual consta una breu relació de “llibres d’actes del Consell” des de 1306.

Arxiu Històric Municipal de València Arxiu Històric Municipal de València Arxiu Històric Municipal de València Arxiu Històric Municipal de València Arxiu Històric Municipal de València Arxiu Històric Municipal de València Arxiu Històric Municipal de València Arxiu Històric Municipal de València Arxiu Històric Municipal de València Arxiu Històric Municipal de València Arxiu Històric Municipal de València Arxiu Històric Municipal de València Arxiu Històric Municipal de València Arxiu Històric Municipal de València

Però és el 26 de febrer de 1729 quan es va encarregar a l'Escrivà Major, Sr. Andrés Tinajero, l'elaboració d'un Inventari General de tots els documents de l'Arxiu amb la finalitat d'agilitar la gestió institucional, encara que no es va donar per finalitzat fins a juny de 1732.

A mitjan segle XIX, a causa de l'estat ruïnós en què es trobava la Casa de la Ciutat, e lmunicipi va decidir traslladar-la a un altre lloc que cobrira les necessitats polítiques i administratives de la ciutat.

El nou emplaçament triat va ser l'edifici del carrer Reglons que ocupava la Real Casa de l'Ensenyament, lloc al qual ja s'havien traslladat provisionalment part de les oficines municipals.

La Casa de l'Ensenyament era una institució fundada per l'Arquebisbe Mayoral en el segle XVIII destinada a albergar en el primer pis un col·legi per a l'educació i recolliment de xiquetes de distingit naixement; i en la planta baixa i pis principal va acomodar a les xiquetes pobres l'ensenyament de les quals va ser gratuïta.

El procés de trasllat del govern municipal al nou emplaçament va ser llarg i va començar per l'Arxiu entre 1855 i 1856, consolidant-se l'any 1935, període en què s'incorporen les dependències annexes de l'església de Santa Rosa per a instal·lar definitivament en elles l'Arxiu Municipal de València i el Museu Històric de la ciutat.

No obstant això, novament la falta d'espai principalment, però també la necessitat d'adaptar-se a les noves pautes de comunicació i informació, van fer necessari un altre trasllat de l'Arxiu.

El 16 de març de 1923 es va aprovar un nou Reglament de l'Arxiu per a regular el règim de funcionament i establir les disposicions necessàries per a la conservació, catalogació i estudi dels seus fons. I finalment, amb l'arribada de l'administració electrònica, el Ple de l'Ajuntament va aprovar el 30 de gener de 2015, l'últim Reglament de l'Arxiu Municipal de València, que contempla les noves realitat tecnològica.


Les consultes en l'Arxiu, tant per part de la pròpia administració com per part d'investigadors externs, són cada vegada més nombroses.

Adquirit per part de la Ciutat el Palau de Cervelló, edifici situat en la plaça Tetuan número 3, la Corporació ho va destinar per a albergar l'Arxiu Històric Municipal, inaugurant-se oficialment el 8 de maig de 2003. Es tracta d'un edifici funcional i modern, que alberga la memòria escrita de la ciutat i que ha comptat amb les últimes tecnologies en el camp de l'arxivística.

Quant a l'activitat interna del propi Arxiu, se segueixen els treballs d'ordenació de la documentació. A la fi del segle XIX, concretament en 1894 es va aprovar un Reglament Interior de l'Arxiu Municipal, en el qual s'establia un ordre per a la classificació general dels documents, a més de fixar un règim i mètode rigorós per a l'eixida i entrada dels documents, així com per a facilitar un millor servei.

S'estan fent treballs de classificació, ordenació i catalogació dels diferents fons de l'Arxiu: Taula de Canvis, Pergamins Reals, Claverias, Documentació Notarial, Gremis, Arxiu Fotogràfic, Tribunal de Comerç, Documentació Llotja, etc. I, en els últims anys s'han escomés tasques d'informatització i digitalització de fons, com el padró, registre civil o arxiu fotogràfic.

Actualment, s'està treballant en la implantació d'un sistema d'arxiu electrònic que complisca amb la normativa arxivística vigent, la qual cosa comporten tasques d'ampliació del quadre de classificació de la documentació. Així com la incorporació de l'Arxiu al Sistema Arxivístic Valencià en Xarxa (SAVEX).

La cronologia d'aquesta documentació s'inicia el 1226 fins a finals segle XX.Fons documentals

Fons destacats

Serveis i activitats

El personal de l’Arxiu atén consultes de manera presencial, per telèfon (963525478, extensió 2651) o per correu electrònic (archivo@valencia.es). 

Els ciutadans tenen dret a la consulta lliure i/o reproducció dels fons documentals conservats en l’Arxiu Municipal d’acord amb la legislació vigent; a excepció de la documentació que conté dades que poden afectar la intimitat de les persones, a la seguretat o defensa de l’Estat o a l’esbrinament dels delictes; tal com estableix l’art. 37.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú, que s’enquadren bàsicament en:

  • Documents relatius a les matèries de padró, sanitat, personal, etc., si no han transcorregut vint-i-cinc anys de la mort dels afectats, si la seua data és coneguda, o en un altre cas, no han transcorregut cinquanta anys de la data del document.
  • Documents relatius a projectes tècnics d’edificis construïts amb anterioritat a l’any 1986.

Tampoc es podrà consultar la documentació l’estat de conservació de la qual ho desaconselle.

Per a la resta de documents no inclosos en els apartats anteriors la consulta és lliure, podent dirigir-se directament els interessats a l’Arxiu Municipal, situat en el Palau de Cervelló, en horari d’obertura al públic (Matins: de 9 a 14 hores. Vesprades: dimarts i dijous de 16.45 a 18.45 hores, excepte els mesos de juliol, agost i desembre).

Una biblioteca especialitzada que es troba al servei dels investigadors i el catàleg dels quals pot consultar-se a través de la pàgina web.

 

Situat en la planta baixa de l’edifici i dotat amb un equipament tècnic complet.

 

“Tresor de la memòria” recull una selecció dels documents més representatius de l’Arxiu Històric Municipal d’època foral, època borbònica i època constitucional. Tots ells exposats al costat de les maquetes dels diferents edificis en els quals ha estat situat l’Arxiu Municipal. Una sala ambientada en el Saló Columnari de la Llotja, en la qual trobem el Códex del Consulat i la Taula de Canvis, entre altres. I una altra sala interactiva per a consultar material gràfic i processos de restauració.

 

El pati del Palau de Cervelló, seu de l’Arxiu, acull l’activitat divulgativa “Documents d’Arxiu”, que consisteix a organitzar exposicions temporals monogràfiques per a donar a conéixer els fons de l’Arxiu.

 

 

 

 

 

Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visitans · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visitans · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visitans · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visitans · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visitans · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visitans · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visitans · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visitans · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visitans · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visitans · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visitans · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visitans · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visitans · Xarxes Socials ·Escriu-nos · Visitans ·

Escriu-nos, envian's imatges

Pujar imatges

En enviar accepte la política de privadesa

Visita'ns, crida'ns

Adreça

Plaça Tetuan 3 (Palau de Cervelló)
46003 València

Xarxes Arxiu Històric Municipal de València

On estem